Wyniki oceny merytorycznej w konkursie POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC” (lista rankingowa)

28.06.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. zakończyła się ostatecznie ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła łącznie 77 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 22 wnioski uzyskały ocenę negatywną, 55 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, z czego jednak 3 wnioskodawców zrezygnowało z dofinansowania projektu na etapie negocjacji.

Lista projektów ocenionych pozytywnie
Lista projektów ocenionych pozytywnie (skan z podpisem)
Lista projektów ocenionych negatywnie
Lista projektów ocenionych negatywnie (skan z podpisem)
Skład Komisji Oceniającej Projekty

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawców
w najbliższym czasie pocztą tradycyjną.

Jednocześnie informujemy, ze względu na wysoką jakość zgłoszonych projektów, alokacja przewidziana pierwotnie na konkurs została zwiększona o ponad 10 mln PLN tak, by wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania, otrzymały środki.

Wstecz