Wyniki oceny merytorycznej w konkursie POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” (lista rankingowa)

15.11.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. zakończyła się ostatecznie ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła łącznie 108 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 23 wnioski uzyskały ocenę negatywną, 85 wniosków uzyskało ocenę pozytywną.

Informacja szczegółowa o wynikach oceny zostanie przesłana do Wnioskodawców w najbliższym czasie pocztą tradycyjną.

Jednocześnie informujemy, ze względu na wysoką jakość zgłoszonych projektów, alokacja przewidziana pierwotnie na konkurs została zwiększona o ponad 121 mln PLN tak, by wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania, otrzymały środki.

Wstecz