Zmiana Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

06.05.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO WER wprowadziła do Rozdziału XV Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zmianę w zakresie sposobu weryfikacji oświadczenia wnioskodawcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłacaniem składek lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami prawa.

W związku z pandemią COVID-19 wielu wnioskodawców mogło utracić zdolność opłacania powyższych danin publicznych, a w rezultacie mogą oni skorzystać z instrumentów wsparcia w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę antykryzysową, wprowadzających ulgi takie jak np. zwolnienie ze składek ZUS. Ponieważ w okresie od złożenia wniosku o ulgę do czasu wydania decyzji przez właściwy organ podmioty te mogą widnieć w rejestrach jako zalegające ze spłatą zobowiązań, w świetle dotychczasowych zasad nie mogłyby złożyć wniosku o dofinansowanie projektu nie narażając się odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.

Ponadto zaktualizowany został załącznik nr 1 do Instrukcji: Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie (kryteria merytoryczne weryfikowane w systemie 0-1). Dokument dostosowano do aktualnie obowiązującego katalogu kryteriów w ramach PO WER. Zmieniona Instrukcja (wersja 1.10) została umieszczona w bazie wiedzy w sekcji Dokumenty programowe i Wytyczne (Program Wiedza Edukacja/Rozwój/Dokumenty/ Dokumenty programowe i Wytyczne) oraz załączona do Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

W związku z powyższym, zaktualizowany został załącznik nr 7 do regulaminu konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II”.

Wstecz