Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.


Celem programu jest wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy  poprzez nawiązanie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Program Rozwoju Kompetencji zastąpi program kierunków zamawianych realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej 2008 - 13.


Budżet programu to ponad 1 mld zł. W latach 2015 – 2020 zostanie ogłoszonych pięć konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe.


Na pilotaż programu (finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”) NCBR przeznaczył 50 milionów złotych. W wyniku rozstrzygniętego przez NCBR we wrześniu 2014 roku konkursu w roku akademickim 2014/2015 dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne realizowane są w 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych.