Wyniki oceny naukowo-technologicznej i testu prywatnego inwestora w ramach przedsięwzięcia pilotażowego BRIdge Classic: „Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów”

10.08.2015

W związku z zakończeniem analiz i ocen dot. dokumentacji aplikacyjnej złożonej przez Wnioskodawców w przedsięwzięciu pilotażowym pn. „Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych – testowanie nowych mechanizmów wsparcia – BRIdge: Badania Rozwój Innowacje” (dalej: „BRIdge Classic”), pragniemy uprzejmie poinformo-wać, że w ramach Przedsięwzięcia złożono 74 aplikacje. W wyniku oceny naukowo-technologicznej wniosków, 17 z nich zostało zakwalifikowanych do tzw. testu prywatnego inwestora (wierzyciela), czyli analiz ekonomicznych mających na celu odpowiedź na pytanie, czy w dane przedsięwzięcie zaangażowałby się inwestor prywat-ny (test ten był koniecznym etapem BRIdge Classic, gdyż finansowanie w jego ramach nie jest pomocą publiczną). Testy prywatnego inwestora prowadził Zespół Ekspertów - Komitet Ryzyka. Po przeanalizowaniu 17 projektów i możliwych warunków wypłaty finansowania ze strony NCBR, Komitet Ryzyka rekomendował jeden projekt do finansowania.

Uprzejmie informujemy, że 7. sierpnia 2015r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało Umowę ze spółką Simplicardiac Sp. z o.o. w zakresie finansowania projektu pn. „Rozwój i komercjalizacja nowej, innowacyjnej opaski uciskowej stosowanej do zabiegów cewnikowania serca metodą przezpromieniową”.

Wstecz