Raport końcowy „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez NCBR

09.09.2015

Niniejsze badanie przeprowadzono w związku z powierzeniem Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) funkcji Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialnej za dystrybucję wsparcia publicznego na rzecz rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i transferu technologicznego w gospodarce polskiej, pochodzącego ze środków wsparcia funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Zakłada się, że w obecnym okresie funduszy strukturalnych UE znaczna część wsparcia transferowana będzie przy zastosowaniu instrumentów finansowych. W związku z tym, cel główny badania określono jako: „Pozyskanie użytecznych informacji, mających ułatwić zaprojektowanie, a następnie wdrożenie kolejnych (post BRIdge) inwestycyjnych i/lub dłużnych instrumentów finansowych skierowanych do sektora badawczo-rozwojowego, w szczególności instrumentów ułatwiających pozyskanie przez ten sektor kapitałów podwyższonego ryzyka, na potrzeby realizowanych w Polsce prac B+R i komercjalizacji ich wyników.

Wstecz