IV Konkurs w ramach Programu Patent Plus - wyniki oceny merytorycznej

23.12.2014

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach IV Konkursu Programu Patent Plus przedstawiamy Państwu listy rankingowe wniosków zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie.


Decyzją Dyrektora Centrum rekomendowane do dofinansowania są wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie. Decyzje Dyrektora Centrum o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.


Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu, w przypadku rekomendacji Zespołu dotyczącej zasadności obniżenia kosztów realizacji Projektu, wskazanych w ocenie merytorycznej Wniosku, Dyrektor Centrum podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych w kwocie mniejszej niż wnioskowana.


W przypadku wniosków dotyczących kilku wynalazków na listach uwzględniono ocenę punktową każdego z wynalazków.


Przypominamy, że odwołania od decyzji można składać do Centrum w terminie 14 dni od dostarczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.


Wnioskodawcy, którzy otrzymają decyzję o przyznaniu dofinansowania, zgodnie z Regulaminem IV Konkursu, zobowiązani są do zawarcia  umowy o wykonanie i finansowanie Projektu w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.

Wstecz