Wyniki IV Konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych – TANGO - runda II

14.07.2020

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki IV Konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych – TANGO - runda II.
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy Państwu listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie i negatywnie. Spośród 7 wniosków, które wpłynęły w ramach Ścieżki A, B, C dokonano oceny 7 z nich, z czego:

  1. W ramach Ścieżki A oceniono 7 wniosków, z czego:
    • 5 wniosków oceniono pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania 1 174 461,25 PLN
    • 2 wnioski oceniono negatywnie i nie zostały wybrane do dofinansowania.
  2. W ramach Ścieżki B nie wpłynął żaden wniosek.
  3. W ramach Ścieżki C nie wpłynął żaden wniosek.
  4. Żaden z wniosków nie został wycofany z oceny.

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu IV Konkursu zostaną przekazane Wnioskodawcom w formie pisemnej.

Odwołania od decyzji, o których mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu IV Konkursu, można składać do Centrum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej. Zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu IV Konkursu, odwołania można składać w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków_Ścieżka A
Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków_Ścieżka A
Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków_Ścieżka B
Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków_Ścieżka B
Lista rankingowa pozytywnie ocenionych wniosków_Ścieżka C
Lista rankingowa negatywnie ocenionych wniosków_Ścieżka C

Wstecz