Tytuł projektu: Polish female migrants and their families - a study of care deficit

Akronim: POLFAMIGRA

Promotor projektu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej\Wydział Filozofii i Socjologii

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: University of Bergen, Faculty of Social Sciences

Wartość projektu (PLN): 1 700 000

Kwota dofinansowania (PLN): 1 700 000

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: polfamigra.umcs.pl

 

Opis projektu:

Projekt „Polish female migrants and their families - a study of care deficit” realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Projekt realizowany jest w partnerstwie z  University of Bergen, Faculty of Social Sciences. Opiekę merytoryczną nad całością projektem pełni prof. Zofia Kawczyńska–Butrym, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Skład zespołu badawczego tworzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Polski i Norwegii. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do końca 2015r. Okres transformacji ustrojowej i przystąpienie Polski do struktur UE miały duży wpływ na zmianę w funkcjonowaniu polskich rodzin. W związku ze zmianą aktywności zawodowej kobiet, w wielu rodzinach zmienia się zakres opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Szczególnie ważną kwestią stają się migracje kobiet. To one powodują głębokie zmiany w funkcjonowaniu rodziny szczególnie w zakresie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej. Dlatego też warto przyjrzeć się temu aspektowi, postawić i odpowiedzieć na pytanie z jakimi konkretnymi problemami kobiety zmagają się w sytuacji rozłąki i jak je rozwiązują? Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące deficytów opieki w rodzinach polskich, związane z pracą polskich kobiet w Norwegii. Zakładamy, że praca kobiet za granicą zmienia zarówno normy międzypokoleniowej wzajemności w rodzinie jak i powoduje konieczność szerszego korzystania z szeroko rozumianego zewnętrznego wsparcia społecznego. Dlatego projekt jest zawarty w priorytetowym obszarze badawczym: kwestie migracji i spójności społecznej. Ponieważ projekt obejmuje zagadnienia dotyczące efektywności instytucji publicznych, to przewidujemy, że wyniki badań pozwolą na opracowanie rekomendacji zmian w zakresie polityki społecznej. z uwzględnieniem poszczególnych aktorów społecznych. Głównym celem projektu jest zbadanie występującego w związku z migracją kobiet deficytu opieki na rzecz dzieci i osób starszych. W projekcie badany będzie lokalny kontekst rodziny i lokalna infrastruktura opiekuńcza. W badaniach uwzględnione zostaną również takie zjawiska jak: konflikt ról, stygmatyzacja i  tożsamość.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=203550&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=203550&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>