Tytuł projektu: Linking systems, perspectives and disciplines for active biodiversity governance

Akronim: LINKAGE

Promotor projektu: Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk

Partnerzy polscy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy norwescy: Department of Arctic and Marine Biology, University of Tromso

Wartość projektu (PLN): 3 873 880

Kwota dofinansowania (PLN): 3 873 880

Czas realizacji: 37 miesięcy

 

Adres strony: linkage.iop.krakow.pl

 

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu LINKAGE jest poprawa zarządzania różnorodnością biologiczną w Polsce i w Norwegii poprzez wypracowanie i rozwój innowacyjnych technik podejmowania decyzji bazujących na PP GIS (Public Participatory Geographic Information System). PP GIS to stosunkowo nowe, choć dynamicznie rozwijające się, podejście do zbierania informacji przestrzennych oparte o szeroką partycypację interesariuszy. Interesariusze/respondenci mapują (tzn. przypisują do miejsc/obszarów w przestrzeni) określone wartości, aktywności, korzyści różnego typu, atrybuty przestrzeni (różne w zależności od charakteru i celu działania) w określonej przestrzeni geograficznej (np. w swoim mieście, dzielnicy, lub – jak w przypadku LINKAGE – na obszarze prawnie chronionym i w jego okolicy). W rezultacie otrzymuje się szeroką bazę danych z informacjami na temat przestrzeni i jej oceny przez osoby uczestniczące w badaniu.
Projekt LINKAGE bazuje na interdyscyplinarności zespołu, w skład którego wchodzą zarówno przyrodnicy (ekolodzy), socjolodzy, jak i geografowie. Łączenie doświadczeń i podejść badawczych różnych dyscyplin naukowych pozwoli na realizację badań o nowatorskim charakterze i wysokiej aplikacyjności wyników.
Badania w ramach projektu LINKAGE będą prowadzone równolegle w Polsce i w Norwegii. W Norwegii zostanie wykorzystana technika PP GIS oparta o narzędzia internetowe (internet-based PP GIS), badania dotyczyć będą dwóch obszarów (traktowanych jako studia przypadku). W Polsce technika oparta o aplikację internetową zostanie przetestowana na jednym z obszarów badawczych, natomiast zasadnicza część badań (przebiegająca na trzech obszarach badawczych, tj. na wybranych obszarach Natura 2000 i terenach z nimi sąsiadujących) będzie zrealizowana poprzez spotkania i wywiady grupowe.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=196105&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=196105&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>