Tytuł projektu: Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway 

Akronim: GEQ

Promotor projektu: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Filozoficzny

Partnerzy polscy: Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CM UJ

Partnerzy norwescy: Center for Gender Research at the University of Oslo (STK), The Institute of Health and Society at the University of Oslo (HELSAM)

Wartość projektu (PLN): 3 237 700

Kwota dofinansowania (PLN): 2 900 000

Czas realizacji: 32 miesiące

 

Adres strony: www.geq.socjologia.uj.edu.pl/pl_PL/aktualnosci

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie równości płci i jej wpływu na jakość życia i rozwój społeczny. W proponowanym przez nas podejściu do równości płci, będziemy skupiać się na relacjach między równością płci, a dążeniem jednostek do osiągnięcia satysfakcjonującego i zdrowego życia, jednocześnie odnosząc się do kulturowych i instytucjonalnych uwarunkowań tych relacji. Metody badawcze, które będą wykorzystane w tym projekcie to przede wszystkim badania ankietowe, które będą przeprowadzone na terenie Polski, uzupełnione analizą danych zastanych i polityk społecznych oraz badaniami jakościowymi przeprowadzonymi w Polsce i Norwegii.
Zamierzamy przeprowadzić pierwsze w Polsce badania, które w centrum swojego zainteresowania będą miały równość płci bazując na metodzie mierzenia równości płci wypracowanej przez Center for Gender Research Uniwersytetu w Oslo. Badania sondażowe skupią się na siedmiu obszarach równości płci: normach i postawach, praktykach, dystrybucji zasobów, doświadczenia w perspektywie życia jednostek, jakości życia oraz rozwoju społecznego. Wszystkie te wymiary będą poddane analizie na przestrzeni biegu życia, w różnych obszarach od pracy, poprzez życie rodzinne, partycypację polityczną, proces decyzyjny po doświadczenia przemocy. Wyniki tych badań pozwolą na zidentyfikowanie istniejących nierówności, wyodrębnienie strukturalnych, kulturowych oraz instytucjonalnych uwarunkowań równości płci, a także umożliwi wskazanie warunków, które sprzyjają pozytywnemu wpływowi równości płci na jakość życia i rozwój społeczny.
Wyniki projektu przyczynią się przede wszystkim do rozwoju teoretycznej wiedzy w zakresie równości płci, a wypracowana w toku projektu nowa rama badania równości płci będzie stanowić bodziec dla nowych, bardziej przekrojowych i efektywnych strategii gender mainstreaming w Polsce i w Norwegii.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=200641&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=200641&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>