Tytuł projektu: A comprehensive pattern of  metal emission from motor vehicles and the distribution of road-specific metals in the river system (water, suspended matter and sediment)

Akronim: RIVEROAD

Promotor projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wartość projektu (PLN): 367 955

Kwota dofinansowania (PLN): 367 955

Czas realizacji: 24 miesiące

 

Adres strony: riveroad.tk  

 

 

Opis projektu:

Dynamiczny rozwój transportu jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego jednocześnie znaczącym źródłem uciążliwości w dużych aglomeracjach miejskich. Motoryzacja jest uznawana za dziedzinę rozwijającą się bardzo dynamicznie, co powoduje konieczność rzetelnego oszacowania jej wpływu na jakość środowiska i ewentualną konieczność podjęcia działań zapobiegawczych. Istotnym zagrożeniem jest emisja pyłów pochodzących z eksploatacji pojazdów, będących znaczącym składnikiem pyłów drogowych. Celem projektu jest poszerzenie obecnej wiedzy na temat zanieczyszczeń związanych z emisji pyłów z elementów ciernych w pojazdach oraz przedostawania się ich do środowiska wodno-glebowego, a dodatkowo wraz z opadami atmosferycznymi i spływami powierzchniowymi wprowadzanych do systemów rzecznych. Do badań wyselekcjonowano obszary o dużej kongestii w miastach zlokalizowanych odpowiednio nad Wisłą (Kraków, Warszawa) oraz nad Odrą (Wrocław, Opole). Metale w  systemach rzecznych występują w formie rozpuszczonej, koloidalnej oraz związanej z cząstkami fazy stałej tj. zawiesiny rzecznej i osadów dennych. W środowisku wodno-glebowym minerały ilaste, tlenki i wodorotlenki Fe i Mn, węglany, substancja organiczna i biologiczna są podstawowymi składnikami odpowiedzialnymi za procesy akumulacji metali, stąd bardzo ważne jest poznanie ich  form związania. W systemie rzecznym przeprowadzone zostaną badania wody, zawiesiny i osadów. Badania pyłów eksploatacyjnych, drogowych, osadów ze studzienek kanalizacyjnych i gleby przeprowadzone zostaną z zastosowaniem m.in. technik; XRF, XRD, SEM-EDX, ICP-MS, ICP-OES, AAS. Kompleksowa charakterystyka składu i budowy pyłów drogowych oraz ich wpływu na środowisko wymaga szczegółowej analizy z zakresu geochemii środowiska, chemii analitycznej i inżynierii materiałowej. Bazując na uzyskanych wynikach badań z a następnie szczegółowych analizach statystycznych, opracowywany zostanie dynamiczny model migracji z zastosowaniem rozwiązań systemowych

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=211067&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=211067&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>