Tytuł projektu: Synthesis and functionality of innovative porous clay hybrid nanostructures  

Akronim: FUNClay

Promotor projektu: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Wartość projektu (PLN): 394 449

Kwota dofinansowania (PLN): 394 449

Czas realizacji: 24 miesiące

 

Adres strony: www.ik-pan.krakow.pl/FUNClay/

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie oraz optymalizacja metody otrzymywania innowacyjnych nanohybrydowych katalizatorów na osnowie bezpiecznych dla środowiska minerałów ilastych do całkowitego spalania lotnych zanieczyszczeń organicznych. Badania skupią się na kierunkowej funkcjonalizacji czysto krzemionkowych materiałów mezoporowatych i kompozytów powstałych na bazie warstwowych minerałów ilastych z grupy smektytów.  Funkcjonalizacja zostanie przeprowadzona poprzez selektywny dobór miejsca wprowadzenia heteroatomu w strukturę ilastego kompozytu. Wpływ funkcjonalizacji porowatych heterostruktur ilastych na aktywność katalityczną zostanie zweryfikowany w reakcji  dekompozycji etanolu oraz w reakcji usuwania lotnych związków organicznych z gazów wylotowych, których reprezentantem jest toluen. Miejsce wprowadzenia żelaza, możliwe zmiany w koordynacji oraz stopniu utlenienia zachodzące podczas syntezy oraz w warunkach reakcji katalitycznej zostaną określone z zastosowaniem metod spektroskopii.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210445&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210445&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>