Tytuł projektu: New perspectives for landfills isolations design via computational modeling of flows at pore scale 

Akronim: LIDeCoMP

Promotor projektu: Uniwersytet Warszawski; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Wartość projektu (PLN): 368 706

Kwota dofinansowania (PLN): 368 706

Czas realizacji: 24 miesiące

 

Adres strony: lidecomp.icm.edu.pl

 

Opis projektu:

Wysypiska odpadów stwarzają zagrożenie przenikania zanieczyszczeń do systemu wód podziemnych i ich rozprzestrzeniania na dużych obszarach. Dlatego też konstruowanie efektywnych barier izolujących należy do klasy ważnych problemów inżynierii środowiska.
W ramach tego interdyscyplinarnego projektu łączymy podejścia z dziedziny obliczeń naukowych oraz geologii inżynierskiej. Naszym głównym celem jest ulepszenie jakości barier konstruowanych z mieszanek gruntowych poprzez wykorzystanie wyników pomiarów doświiadczalnych oraz nowych wyników uzyskanych w zakresie modelowania przepływów w ośrodkach porowatych w skali porowej. Skala porowa oznacza skalę rozdzielczości, w której ośrodek jest reprezentowany jako stały szkielet (ziarna) oraz pory (puste przestrzenie), w których następuje przepływ.
W badaniach zostanie wykorzystany zestaw próbek złożonych z mieszanek piasku i gliny w różnych proporcjach. Równolegle do szerokiego zakresu badań laboratoryjnych, próbki będą poddane numerycznemu przetworzeniu. W tym celu na bazie obrazów uzyskanych za pomocą mikrotomogafii komputerowej zostanie zrekonstruowana geometria próbek w skali porowej. Rozwiązując równania Naviera-Stokesa opisujące przepływ w skali porowej, otrzymuje się szczegółowy wgląd w rozkład ciśnień i prędkości wewnątrz próbek.
Z uwagi na złożoną geometrię oraz wynikające stąd wielkie rozmiary zagadnień obliczeniowych, numeryczne modelowanie przepływów w skali porowej dla realistycznych danych trójwymiatrowych stanowi duże wyzwanie.
Z punktu widzenia geologii inżynierskiej spodziewamy się uzyskać nowy wgląd na projektowanie barier izolujących. Z punktu widzenia komputerowego modelowania planujemy osiągnąć postępy w całej obliczeniowej procedurze oraz uzyskać jej walidację na podstawie danych pomiarowych. Proponowane podejście obliczeniowe otwiera perspektywy dalszego rozwoju modelowania procesów zachodzących w barierach (transport, sorpcja, samooczyszczanie).

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=209820&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=209820&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>