Tytuł projektu: Novel Polymer Electrolytes for Application in Lithium and Lithium-ion Batteries  

Akronim: BATLIT

Promotor projektu: Politechnika Warszawska

Wartość projektu (PLN): 316 350

Kwota dofinansowania (PLN): 316 350

Czas realizacji: 24 miesiące

 

Adres strony: kchitp.ch.pw.edu.pl/index.php

 

Opis projektu:

Niniejszy projekt dotyczy opracowania nowych elektrolitów polimerowych (w postaci cienkich membran) o zwiększonym udziale przewodnictwa kationowego. W dotychczas badanych układach dominującymi nośnikami ładunku elektrycznego są aniony, co prowadzi do niepożądanego gradientu stężenia soli i pogorszenia charakterystyki ogniwa. Osiągnięcie wzrostu liczby przenoszenia kationów litowych w elektrolitach zapewnia ogniwom dłuższy czas działania, mniejszy spadek pojemności oraz większe gęstości prądowe. Otrzymanie tego typu elektrolitów jest jednym z warunków rozwoju technologii baterii litowych i litowo-jonowych do zasilania urządzeń elektronicznych oraz w hybrydowych silnikach samochodowych.
W ramach niniejszego projektu zamierza się ograniczyć ruch anionów poprzez kompleksowanie związkami boru lub glinu o właściwościach kwasu Lewisa. Dodatkowo spodziewany jest wzrost stopnia dysocjacji soli, zmniejszenie udziału asocjatów jonowych i zwiększenie ruchliwości kationów, co powinno zapewnić wyższą przewodność. Jako receptory glinowe planuje się wykorzystanie karboksylanów glinu z wprowadzonymi podstawnikami oligomerycznymi, które jak wynika z badań autorki są bardzo skutecznymi pułapkami anionów. Jako pochodne boru otrzymane zostaną związki zawierające podstawniki fluorowe, które na skutek silnego efektu indukcyjnego zwiększają deficyt elektronów na atomie boru.
Otrzymane sole kompleksowe zostaną zastosowane jako składniki stałych oraz żelowych elektrolitów polimerowych. Dla wybranych elektrolitów zostaną przeprowadzone badania nad ich uniepalnianiem poprzez wprowadzenie cieczy jonowych. Charakterystyka elektrochemiczna uzyskanych elektrolitów obejmie wyznaczenie przewodności jonowej, określenie stabilności elektrochemicznej jak również wyznaczenie liczb przenoszenia kationów litowych.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210120&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210120&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>