Tytuł projektu: Physicochemical effects of CO2 sequestration in the Pomeranian gas bearing shales

Akronim: SHALESEQ

Promotor projektu: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy polscy: Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Wrocławski; Politechnika Śląska

Partnerzy norwescy: University of Oslo

Wartość projektu (PLN): 8 388 992

Kwota dofinansowania (PLN): 8 388 992

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: www.shaleseq.pgi.gov.pl

 

Opis projektu:

Celem projektu SHALESEQ jest rozwój modeli składowania CO2 w gazonośnych formacjach łupkowych, połączonego ze stymulacją produkcji gazu ziemnego. Rozwój niekonwencjonalnych złóż węglowodorów zmienił krajobraz energetyczno-polityczny na świecie, pokazując że mogą one zaspokoić znaczącą część zapotrzebowania na energię. Połączenie stymulacji wydobycia gazu i trwałego przechowywania CO2 w skałach łupkowych może przyczynić się do rozwiązania problemu nadmiernej emisji gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych. Sumaryczny efekt ekonomiczny jednoczesnej stymulacji wydobycia i składowania CO2 w Polsce może odegrać istotną rolę we wdrożeniu produkcji gazu z łupków na dużą skalę. Idea projektu opiera się na obserwacji, że CO2 łatwiej niż metan wiąże się z materią organiczną i minerałami ilastymi znajdującymi się w łupkach. Sprzyja to zarówno wykorzystaniu go do wspomagania produkcji gazu jak i trwałemu jego związaniu w skale. Jednak zrozumienie podstawowych mechano-chemicznych procesów leżących u podstawy wymiany CO2-CH4 jest wciąż niewystarczające, co utrudnia ocenę możliwości przemysłowego wdrożenia tej technologii. Nasz projekt ma na celu częściowe wypełnienie tej luki, poprzez wielozakresowe, trans-dyscyplinarne, laboratoryjne i teoretyczne analizy sekwestracji CO2 w łupkach, koncentrując się na skałach z perspektywicznych pomorskich formacji łupkowych. W tym celu stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów pokrywający szeroki zakres dziedzin: od modelowania komputerowego przepływów i reakcji chemicznych przez fundamentalne kwantowe techniki obliczeniowe oraz mineralogiczne i mikrofluidalne eksperymenty laboratoryjne do wizualizacji przepływów i typów reakcji w strukturach łupkowych. Połączone prace polsko-norweskiego interdyscyplinarnego zespołu badawczego pozwolą stworzyć kompleksowy model sekwestracji CO2 w skałach łupkowych oraz umożliwią wstępną ocenę ich pojemności.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=234198&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=234198&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>