Tytuł projektu: Declining size - a general response to climate warming in Arctic fauna? (DWARF)  

Akronim: DWARF

Promotor projektu: Instytut Oceanologii PAN

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Nature Research, University of Oslo, Akvaplan-niva

Wartość projektu (PLN): 3 956 989

Kwota dofinansowania (PLN): 3 956 989

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: www.iopan.gda.pl/projects/Dwarf/index_pl.html

 

Opis projektu:

Wielkość to podstawowa właściwość jednostek biologicznych, która często decyduje o ich funkcjonowaniu i własnościach ekologicznych. Spadek w rozmiarach organizmów został niedawno uznany za trzecią ‘uniwersalna odpowiedź na globalne ocieplenie” (obok zmian w fenologii i rozmieszczeniu gatunków) – rozpoznawalną zarówno w ekosystemach wodnych i lądowych. Podstawowym celem projektu jest przetestowanie hipotezy, że podwyższenie temperatur spowoduje redukcję rozmiarów w organizmach zwierzęcych w Arktyce. To zostanie zrealizowane poprzez zbadanie zmienności rozmiarów struktur biologicznych na różnych poziomach organizacji (genomu, komórki, ciała, populacji i zespołu) w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiskowe. Badania prowadzone będą na organizmach zwierzęcych (bezkręgowcach i rybach) w siedliskach lądowych, słodkowodnych i morskich. Zmiany w rozmiarach organizmów w odpowiedzi na zmiany środowiskowe w przeszłości zostaną udokumentowane dla Foraminifera  i Bryozoa. Realizacja projektu będzie obejmowała badania terenowa, eksperymentalne, analizy wielkości genomów, komórek i organizmów, jak również analizy rozkładów wielkości w zespołach. Rozkłady wielkości w zespołach będą oparte o bezpośrednie pomiary osobników w próbach jak i o wyniki analiz prowadzonych przy pomocy LOPC (Laser Optical Plankton Conter). Rozkłady wielkości organizmów posłużą do oceny poziomu produktywności badanych zespołów. Synteza danych zebranych w trakcie realizacji projektu umożliwi wszechstronną ocenę wpływu zmian klimatycznych na wielkości organizmów zwierzęcych i związane z tym konsekwencje w funkcjonowaniu ekosystemów w Arktyce.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=201992&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=201992&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>