Tytuł projektu: Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

Akronim: CO2MARINE

Promotor projektu: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Partnerzy polscy: Gdański Uniwersytet Medyczny

Partnerzy norwescy: SINTEF Materials and Chemistry; Norwegian University of Science and Technology; Norwegian Institute for Water Research

Wartość projektu (PLN): 4 377 525

Kwota dofinansowania (PLN): 4 377 525

Czas realizacji: 34 miesiące

 

Adres strony: co2marine.ug.edu.pl

 

Opis projektu:

Celem projektu CO2MARINE jest określenie wpływu zwiększonego stężenia CO2 na procesy geochemiczne w osadach morskich i wodzie naddennej oraz na biocenozę bentosową w warunkach zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego. Projekt dotyczy oceny ryzyka środowiskowego związanego z potencjalnym wyciekiem CO2 ze składowiska geologicznego pod dnem morskim, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Protokole Londyńskim i Konwencji OSPAR. W serii krótkoterminowych doświadczeń laboratoryjnych, powierzchniowe osady denne i organizmy bentosowe pochodzące z rejonu potencjalnego podmorskiego składowiska CO2 w polskiej części południowego Bałtyku (obecnie eksploatowane złoże ropy naftowej B3) zostaną poddane działaniu zwiększonego stężenia CO2 w warunkach ciśnienia hydrostatycznego odpowiadających sytuacji środowiskowej na dnie morza (głębokość wody 90 m). Eksperymenty prowadzone będą z wykorzystaniem unikalnej w skali światowej hiperbarycznej komory TiTank, co pozwoli na analizę wpływu zakwaszenia wody na procesy geochemiczne w osadach i organizmy morskie pod ciśnieniem 9 bar. Badania biologiczne dotyczyć będą zmian strukturalnych na różnych poziomach organizacji biologicznej (komórka,  tkanki, osobnik, gatunek i zbiorowisko) i aspektów funkcjonalnych (behawior, aktywność fizjologiczna i enzymatyczna). W efekcie realizacji projektu powstaną dane empiryczne opisujące zmiany geochemiczne w strefie przydennej i reakcje biologiczne na zwiększony poziom CO2 w wodzie morskiej. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną opracowane nowoczesne metody monitorowania środowiska morskiego nad składowiskiem CO2, oparte o wskaźniki chemiczne i markery biologiczne. Mogą one znaleźć zastosowanie przy przygotowywaniu strategii oceny ryzyka związanego z geologicznym składowaniem dwutlenku węgla w sczerpanych złożach ropo- i gazonośnych pod dnem morskim w południowej części Morza Bałtyckiego.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=236877&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=236877&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>