Tytuł projektu: Mobility of arsenic antimony and chromium speciation forms in selected rivers ecosystems of Upper Silesia 

Akronim: MoSpeSil

Promotor projektu: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Wartość projektu (PLN): 392 023

Kwota dofinansowania (PLN): 392 023

Czas realizacji:  24 miesiące

 

Adres strony: www.ipis.zabrze.pl/index.php/pl/instytut/projekty/710-projekt-mospesil

 

Opis projektu:

Dane toksykologiczne świadczą o tym, że w wielu wypadkach nie całkowita zawartość danego pierwiastka, lecz udział jego poszczególnych form jonowych ma decydujący wpływ na organizmy żywe. Dlatego ważniejsza niż informacja na temat całkowitej zawartości jest wiedza na temat występowania każdej z form danego pierwiastka. Aktywność biologiczną i toksyczność wobec organizmów żywych wykazują przede wszystkim pierwiastki występujące w postaci jonowej. Projekt ma na celu określenie mobilności oraz sezonowości zmian redox form specjacyjnych arsenu, chromu oraz antymonu w wodach i osadach dennych, jak również roślinach przybrzeżnych silnie zanieczyszczonych ekosystemów rzek Górnego Śląska (Kłodnica, Bytomka, Biała Przemsza, Rawa). Celem projektu jest również opracowanie nowych metod oznaczania jonowych form arsenu, antymonu i chromu i ich zastosowanie do badania zawartości tych analitów z wykorzystaniem techniki łączonej HPLC-ICP-MS. Migracja jonów z osadów rzecznych do wody i odwrotnie jest procesem złożonym, a uzyskane wyniki badań pozwolą na ocenę zagrożeń dla środowiska, związanych z obecnością różnych form jonowych tych pierwiastków w wybranych rzekach Górnego Śląska. Zagrożenia te są związane nie tylko z obecnością, przemianami i transportem wody i osadu z rzek Górnego Śląska do innych polskich rzek, ale także w coraz większym stopniu dotyczą sytuacji nadzwyczajnych, takich jak powodzie. Projekt ma być początkiem długotrwałego krajowego planu rekultywacji wody. Dostarczy samorządom danych potrzebnych do zrównoważonego zarządzania lokalnymi zanieczyszczonymi rzekami. Projekt ma również przyczynić się do wzrostu kompetencji i wiedzy Dr Jabłońska - Czapla. Upowszechnianie wyników projektu nastąpi poprzez publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych i udziałach w konferencjach oraz sympozjach naukowych. Beneficjentami projektu są agencje ochrony środowiska i społeczność naukowa w szczególności zajmująca się problematyką analizy środowiskowej.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=205627&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=205627&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>