Tytuł projektu: Children exposure to indoor air pollutants in nursery schools  

Akronim: CHEIN

Promotor projektu: Politechnika Śląska\Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wartość projektu (PLN): 397 635

Kwota dofinansowania (PLN): 397 635

Czas realizacji: 21 miesięcy

 

Adres strony: www.polsl.pl/Jednostki/CZP2/Strony/FSB-18.aspx

 

Opis projektu:

Obecnie ludzie spędzają 80-90% czasu wewnątrz pomieszczeń, tym samym wzrasta ich narażenie na zanieczyszczenia wewnętrzne. Jedną z grup wysokiego ryzyka są dzieci, które w odniesieniu do masy ciała wdychają więcej powietrza niż dorośli. Co więcej uważa się, że narażenie na zanieczyszczenia dzieci jest większe, gdyż organizmy w fazie wzrostu są bardziej podatne na uszkodzenia niż organizmy już rozwinięte. Pomimo iż jakość powietrza w budynkach przedszkoli ma istotny udział w narażeniu dzieci na wewnętrzne zanieczyszczenia powietrza, jak dotąd problem ten jest słabo rozpoznany. Stąd istnie potrzeba poznania zależności pomiędzy jakością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego co jest istotne w celu zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych. Realizacja projektu obejmuje badania stężeń wybranych chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń powietrza. Pomiary zostaną przeprowadzone w czterech przedszkolach położonych w centralnej części górnego Śląska. Do badań wybrano następujące zanieczyszczenia powietrza: lotne związki organiczne (LZO), pył zawieszony o średnicy poniżej 10 µm oraz bioaerozole (grzyby i bakterie) jako potencjalnie groźne dla zdrowia. Wykonywane będą również pomiary stężenia dwutlenku węgla wraz z parametrami fizycznymi powietrza (temperaturą i wilgotnością), które są wskaźnikiem skuteczności systemu wentylacji. Realizacja szczegółowych analiz ilościowych w połączeniu z badaniami ankietowymi oraz obserwacjami może dostarczyć danych na temat potencjalnego wpływu tych zanieczyszczeń na zdrowie i samopoczucie dzieci w wieku przedszkolnym.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210247&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210247&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>