Tytuł projektu: Climate forcing factors for marine environmental change during the mid and late Holocene - a link between the eastern

Akronim: ClimLink

Promotor projektu: Uniwersytet Szczeciński

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: Uni Research AS

Wartość projektu (PLN): 3 958 866

Kwota dofinansowania (PLN): 3 958 866

Czas realizacji: 43 miesiące

 

Adres strony: -

 

Opis projektu:

Celem projektu jest rekonstrukcja warunków klimatycznych warunkujących zmiany w ekosystemach wschodniej części Morza Północnego, cieśnin Skagerrak i Kattegat oraz Morza Bałtyckiego, od środkowego do późnego holocenu. Wskazane zostaną główne czynniki wpływające na zmiany klimatyczne i ich wzajemne powiązania i wpływy. Przetestowane zostaną następujące hipotezy: 1) Stan Morza Północnego i Północnego Atlantyku determinuje wielkość wpływu wód o pełnomorskim zasoleniu do Bałtyku, 2) niewielkie zmiany dotyczące stanu Północnego Atlantyku mogą powodować duże zmiany w Morzu Bałtyckim, 3) zmiany warunków oceanicznych wschodniej części Morza Północnego i Północnego Atlantyku oraz Bałtyku spowodowane są tymi samymi czynnikami wywołującymi je. Badania prowadzone będą na podstawie badań mikropaleontologicznych i geochemicznych o wysokiej rozdzielczości, które posłużą do rekonstrukcji środowiskowych i klimatycznych. Rdzenie osadów do badań pobrane zostały na przekroju od Morza Norweskiego, poprzez Skagerrak, Kattegat, Basen Arkoński, Basen Bornholmski do Zatoki Gdańskiej. Szczególny nacisk położony będzie na precyzyjne ustalenie wieku osadów i ulokowanie otrzymanych wyników w kontekście stratygraficznym, na odtworzeniu zmian klimatycznych w środkowym i późnym holocenie na obszarze Północnego Atlantyku i Morza Bałtyckiego oraz na określeniu ich wzajemnych wpływów. Zmiany klimatyczne i zmiany w ekosystemach rekonstruowane będą w poszczególnych regionach badań na podstawie regionalnych modeli symulacyjnych, umożliwiających wskazanie czynników warunkujących zmiany, zarówno lokalnych jak i zewnętrznych.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=199763&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=199763&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>