Tytuł projektu: Post-Combustion CO2 Capture on New Solid Sorbents and Application in a Moving Bed Reactor

Akronim: SolSorb

Promotor projektu: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: Buskerud and Vestfold University College; Stiftelsen SINTEF

Wartość projektu (PLN): 7 972 105

Kwota dofinansowania (PLN): 7 972 105

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: -

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy nowych technologii wychwytywania CO2 z gazów spalinowych (PCCC), prowadzących do znacznego zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych. Otrzymywane będą nowe hybrydowe sorbenty oparte na węglach aktywnych, nanorurkach węglowych i ditlenku tytanu, modyfikowane aminami i nieorganicznymi związkami alkalicznymi. Po wstępnej ocenie właściwości fizykochemicznych najbardziej interesujące sorbenty zostaną poddane testom na wydajność selektywnej adsorpcji CO2 z mieszaniny CO2/N2, w układzie statycznym oraz dynamicznym. Aby określić wpływ zanieczyszczeń na wydajność adsorpcji, zbadana zostanie również adsorpcja CO2 z rzeczywistych gazów spalinowych. Zmierzone izotermy adsorpcji zostaną dopasowane do modeli teoretycznych. Przy pomocy równania Clausiusa-Clapeyrona wyznaczone zostanie izosteryczne ciepło adsorpcji. Bardzo ważnym celem projektu jest opracowanie nowego, laboratoryjnego prototypu adsorbera z ruchomym złożem, umożliwiającego zwiększenie zdolności adsorpcyjnej sorbentów.
Szczegółowe cele projektu to: opracowanie nowej technologii PCCC umożliwiającej wychwytywanie co najmniej 5 mmol CO2/gsorbent (w warunkach 1 bar, 25°C), selektywności w stosunku do azotu co najmniej 50 CO2/N2 (1 bar, 25°C) oraz nie przekraczającego 5% stopnia dezaktywacji sorbentu po 200 cyklach adsorpcji/desorpcji.
Badania eksperymentalne będą uzupełnione modelowaniem matematycznym w celu uzyskania informacji potrzebnych do powiększenia skali procesu PCCC.
Przeprowadzone zostaną studia literaturowe oraz badania eksperymentalne odnośnie oceny wpływu otrzymanych sorbentów na środowisko.
Oprócz aspektów natury technicznej, wykonawcy projektu będą przywiązywać szczególną wagę do wzrostu świadomości społecznej w zakresie wychwytywania i magazynowania ditlenku węgla (CCS), podkreślając potrzebę stosowania CCS w celu zredukowania globalnej emisji CO2 i uwzględniając aspekty związane z ryzykiem stosowania różnych technologii CCS.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=237761&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=237761&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>