FP7 ERA-NET on Sustainable Food Production and ConsumptionTermin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach


01/12/2011 – 30/11/2014, 36 miesięcy

Zaproszenie do składania wniosków

I konkurs - planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków luty 2013

II konkurs - planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków styczeń 2014


Zakres przedmiotowy


Strategicznym celem inicjatywy ERA-NET SUSFOOD jest wzmocnienie naukowej współpracy pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz krajami stowarzyszonymi, prowadzącej do zwiększenia znaczenia badań w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w sposób czteroetapowy:

 1. Wymiana informacji, przegląd dotychczasowych badań w zakresie zrównoważonej żywności oraz dzielenie się dobrą praktyką;
 2. Analiza prowadzonych do tej pory prac badawczych w zakresie zrównoważonej żywności w celu wyeliminowania ich powielania, a także znalezienie nowych kierunków badań dotychczas niezidentyfikowanych.
 3. Podejmowanie wspólnych działań w celu zacieśniania współpracy pomiędzy partnerami;
 4. Organizowanie konkursów w celu wspierania wspólnych strategicznych przedsięwzięć badawczych.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ obejmuje dziedziny nauki od biologii po inżynierię produkcji z włączeniem nauk społecznych, jest finansowany ze środków 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.


Projekt ma przyczynić się do:

 1. wzrostu zrównoważenia produkcji żywności (np. poprzez redukcję emisji CO2, zużycie energii i wody) oraz redukcji strat w łańcuchu żywnościowym jako odpowiedź na zwiększający się popyt na żywność;
 2. zmniejszenia wpływu produkcji żywności na środowisko;
 3. polepszenie jakości żywności i życia w sposób zrównoważony (lepszy dostęp do żywności i zdrowej diety);
 4. zachęcenie społeczeństwa do zrównoważonych postaw i zachowań konsumenckich;
 5. zwiększenie elastyczności w obrocie żywnością.


Koordynator


Francja – Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)


Pozostali członkowie konsorcjum:

 1. Francja – Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 2. Francja – Association de Coordination Technique pour L’Industrie Agroalimentaire (ACTIA)
 3. Niemcy – Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
 4. Niemcy – Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
 5. Estonia – Pollumajandusministeerium (EVPM)
 6. Niemcy – Forschungszentrum  Juelich GMBH (Jülich)
 7. Dania – Forsknings- og Innovationsstyrelsen (DASTI)
 8. Szwecja – Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande (FORMAS)
 9. Hiszpania – Instituto de Fomento de la Region de Murcia (INFO MURCIA)
 10. Hiszpania – Instituto Nacional de Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA)
 11. Belgia – Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (EV ILVO)
 12. Dania – Københavns Universitet (LMC)
 13. Finlandia – Maa ja Elintaviketalounden Tutkimuskeskus (MTT)
 14. Finlandia – Ministry of Agriculture and Forestry (MMM)
 15. Holandia – Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
 16. Włochy – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)
 17. Słowenia – Ministrstvo za Visoko Solstvo, Znanost in Tehnologijo (MVZT)
 18. Polska – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 19. Hiszpania – Elika Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunarako Euskal Fundazioa (ELIKA)
 20. Norwegia – Norges Forskningsrad (RCN)
 21. Turcja – Ministry of Agriculture and Rural Affairs (Tagem)
 22. Wielka Brytania – The Technology Strategy Board (TSB)
 23. Wielka Brytania – The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
 24. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (Uefiscdi)

Działania w ramach pakietów zadań (WP)


WP1 – Przegląd i analiza realizowanych badań w dziedzinie zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w Europie i definiowanie przyszłych potrzeb
WP2 – Opracowanie strategicznego międzynarodowego planu badawczego i programu
WP3 – Opracowanie narzędzi i procedur konkursowych
WP4 – Upowszechnianie wyników projektu
WP5 – Koordynacja i zarządzanie projektem

Strona projektu

http://www.susfood-era.net/