Choroby układu nerwowego dotykają obecnie ponad 380 mln osób w Europie. Są przyczyną znacznego obniżenia jakości życia chorych, którzy dodatkowo wymagają specjalistycznej opieki medycznej przez wiele lat. Szacuje się, że liczba pacjentów z chorobami neurologicznymi będzie się w kolejnych latach zwiększała z uwagi na stale wzrastającą średnią długość życia. Zgodnie z najnowszymi danymi roczne koszty związane z leczeniem osób cierpiących z powodu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych sięgają w Europie nawet 800 miliardów euro. Obejmuje to koszty bezpośrednie, takie jak wydatki na leczenie, ale również pośrednie, wynikające ze zwolnień lekarskich i późniejszego obniżenia wydajności w pracy, a także funkcjonowania w społeczeństwie.

Cele programu:

Celem głównym programu NEURON Cofund jest rozwój ścisłej współpracy oraz połączenie krajowych i regionalnych programów finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki nowym mechanizmom określonych przez KE w ramach Horyzontu 2020. Cele szczegółowe związane są z planowanym konkursem na projekty badawcze:

  • Zwiększenie liczby partnerów konsorcjum w ciągu najbliższych 5 lat.
  • Wsparcie badań związanych z zewnętrznymi czynnikami (environmental aggressors) wpływającymi na funkcjonowanie mózgu i wywołującymi w jego obrębie zmiany, a także prac związanych z nowatorską diagnostyką, terapią i rehabilitacją osób dotkniętych tymi zaburzeniami.
  • Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na badania w obszarze chorób układu nerwowego (partnerzy programu i KE).
  • Monitorowanie projektów naukowych dla zapewnienia wysokiego poziomu badań.
  • Promocja wyników uzyskanych w finansowanych projektach naukowych.

Cele dodatkowe:

  • Promocja współpracy naukowej dzięki organizowanych corocznych konkursach na projekty naukowe.
  • Wsparcie dla młodych naukowców.
  • Implementacja dokumentu SRA (Strategic Research Agenda), który opracowano w konsorcjum ERA-NET NEURON (warsztaty, sympozja, wymiana informacji i doświadczeń, dodatkowe konkursy na projekty naukowe).
  • Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze chorób neurologicznych.

Partnerzy konsorcjum NEURON Cofund:

W skład konsorcjum wchodzi 22 partnerów z 18 państw (Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Włochy).

Strona internetowa:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

tel. +48 22 39 07 109