ERA.Net Smart Grids Plus - Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie

14.09.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 14.09.2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu

ERA.Net Smart Grids Plus, 3. konkurs

Temat konkursu

Smart Grids (inteligentne sieci elektroenergetyczne)

Zakres konkursu

Celem 3. konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Projekty powinny rozwijać technologie, systemy i rozwiązania umożliwiające systemom energetycznym dostarczanie, przyjmowanie i wykorzystywanie do 100% energii odnawialnej. Rozumie się przez to również rozwiązania w ramach nowych lokalnych inicjatyw, powstałych w celach związanych z energetyką, a także integrację różnych regionalnych i lokalnych systemów energetycznych w większy paneuropejski system energetyczny. Trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii (zob. sekcja 3.1 w dok. Call text) powinny stanowić integralną część projektu. Celem jest również zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7 (zob. Annex C w dok. Call text).

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Chorwacja, Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
 • Dania, Energy Development and Demonstration Programme (EUDP)
 • Niemcy, Forschungszentrum Jülich GmbH
 • Norwegia, Research Council of Norway
 • Polska, National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Rumunia, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
 • Rumunia, Ministry of National Education
 • Szwecja, Swedish Energy Agency
 • Turcja, The Scientific and Technological Research Council of Turkey

Data otwarcia naboru wniosków

14 września 2017 r.

Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period (14.09-14.11.2017 r.). W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej.

Data zamknięcia naboru wniosków

14 listopada 2017 r., 14:00 CET

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: http://www.eranet-smartgridsplus.eu/joint-calls/3rd-joint-call-2017/  

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Drugi kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.

Kurs euro

wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 14 września 2017 roku:

1 EUR = 4,2843 PLN

Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447,   ze zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) (z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich Wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranet-smartgridsplus.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Jolanta Drożdż

tel.: +48 22 39 07 106

Sekcja programów międzynarodowych

Dział zarządzania programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Natalia Dębecka

tel.: +48 22 39 07 145

Sekcja finansowania projektów B+R

Dział finansowy

Kontakt w ERA.Net Smart Grids Plus:

 

Call Management: 

 • Karina Barnholt Klepper (Nordic Energy Research)
 • Marie Kjellén (Nordic Energy Research)

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU), wzorem deklaracji wekslowej oraz wzorem umowy, zamieszczonymi na stronie NCBR.

Wstecz