Program Wspólny AAL to inicjatywa badawczo - rozwojowa powołana przez 20 państw członkowskich UE oraz trzy państwa stowarzyszone (Izrael, Norwegia, Szwajcaria). Komisja Europejska nie jest częścią struktur wykonawczych, ale udziela znacznej pomocy finansowej na podstawie art.185 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT). Program AAL jest wdrażany przez Stowarzyszenie ALL, którego członkowie są organizacjami finansującymi badania. Planowany budżet tego przedsięwzięcia to 600 mln €, 25% tych środków pochodzi z funduszy UE w ramach 7 Programu Ramowego, 25% z programów narodowych państw uczestniczących, pozostałe 50% pochodzi z sektora prywatnego.

Czas trwania: 13/03/2008 – 31/12/2013

Cele programu:

Celem głównym programu jest stymulowanie generowania innowacyjnych produktów, usług i systemów bazujących na technologii informacyjno – komunikacyjnej (ICT) celem zapewnienia komfortowego funkcjonowanie ludzi starszych poprzez:

  • przedłużanie czasu kiedy ludzie starsi mogą żyć w preferowanych warunkach przez zwiększenie ich samodzielności, pewności siebie oraz mobilności,
  • pomaganie w zachowaniu zdrowia i samodzielnego funkcjonowania osób starzejących się,
  • promowanie lepszego i zdrowszego trybu życia osób zagrożonych,
  • pomaganie opiekunom, rodzinom i organizacjom opiekuńczym,
  • pobudzanie efektywności i produktywności wykorzystywanych zasobów w starzejących się społecznościach.

Poprzednie konkursy:
 

AAL-2013-6 Temat szóstego konkursu Programu AAL brzmi: “ICT-based Solutions for Supporting Occupation in Life of Older Adults” (więcej informacji o konkursie).
AAL-2012-5 Temat piątego konkursu Programu AAL brzmi: “ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home” (więcej informacji o konkursie).
AAL-2010-4 Temat czwartego konkursu Programu AAL brzmi: „ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons’ Mobility” (więcej informacji o konkursie).
AAL-2010-3 Temat trzeciego konkursu Programu AAL brzmiał: „ICT based solutions for Advancement of Older Persons’ Independence and Participation in the “Self-Serve Society”” (więcej informacji o konkursie).

AAL-2009-2 Temat drugiego konkursu Programu AAL brzmiał: „ICT based solutions for Advancement of Social Interaction of Elderly People” (więcej informacji o konkursie).

AAL-2008-1 Temat pierwszego konkursu Programu AAL brzmiał: „ICT based solutions for Prevention and Management of Chronic Conditions of Elderly People” (więcej informacji o konkursie).
 
Strona projektu: www.aal-europe.eu