Zwiększenie alokacji I konkursu Programu TECHMATSTRATEG

14.06.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zwiększeniu alokacji I konkursu Programu TECHMATSTRATEG do maksymalnej kwoty 156 mln. zł. W związku z powyższym ostatecznie rekomendowanych do dofinansowania jest 19 najwyżej ocenionych projektów z listy rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków.

Dodatkowo informujmy, iż zgodnie z rozdz. IV pkt. 8 Regulaminu I konkursu Wnioski rekomendowane do dofinansowania będą podlegać analizie pod kątem kwalifikowalności kosztów, przyporządkowania kosztów do właściwej kategorii (zgodnie z załącznikiem nr 4a do Regulaminu) oraz zadań do właściwej fazy i rodzaju badań (zgodnie z rozdz. II ust. 3 Regulaminu).

Po dokonaniu analizy kwalifikowalności kosztów na stronie internetowej Centrum zostanie zamieszczona aktualna lista rankingowa wniosków, którym Centrum przyznało dofinansowanie. Decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt. 10 Regulaminu I konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą.

Wstecz