Audyt zewnętrzny

05.10.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie przypomina, iż wykonanie projektów, w których całkowita wartości dofinansowania przekracza 2 000 000 złotych, podlega zewnętrznemu audytowi.

Sposób i tryb przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237).

Jak wynika z § 9 ww. rozporządzenia, audyt projektu winien rozpocząć się nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i skończyć przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

Jednocześnie informujemy, iż przepisy dotychczasowe dot. przeprowadzania audytu zewnętrznego, mają zastosowanie wyłącznie do audytów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przywołanego wyżej rozporządzenia, tj. przed dniem 2 października 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 170, poz. 1197), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036).

Wstecz