Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny jest prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PK usytuowany jest w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa.

PK udziela informacji Klientom od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15.
Kontakt telefoniczny z Punktem Konsultacyjnym jest możliwy pod numerem telefonu 22 39 07 170 oraz 22 39 07 191, 22 39 07 377 w godzinach 8:15-16:15.
Koszt połączenia jak za połączenia lokalne.

Zakres usług oferowanych przez PK:

 • konsultacje osobiste;
 • konsultacje telefoniczne;
 • konsultacje drogą mailową;

W przyszłości:

 • konsultacje poprzez aplikację Messenger dostępną na stronie internetowej NCBR.

Zapytania kierowane drogą mailową należy przesyłać na wskazany poniżej formularz zgłoszeniowy. Konsultacje osobiste są prowadzone przez Konsultantów w siedzibie Punktu Konsultacyjnego. Na spotkanie konsultacyjne należy zapisać się na konkretny dzień i godzinę. Zapisów można dokonać poprzez Stronę internetową (formularz zgłoszeniowy) lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 39 07 170. Jedno spotkanie konsultacyjne trwa maksymalnie do 60 minut.

Co należy do zadań Punktu Konsultacyjnego:

 • przekazywanie Klientom informacji o ofercie programowej NCBR, w tym w szczególności o programach, konkursach, przedsięwzięciach i działaniach finansowanych przez NCBR, kryteriach wyboru projektów w ramach poszczególnych programów, itp.;
 • wsparcie Klientów w definiowaniu projektów badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności udzielanie informacji nt. etapów projektów B+R;
 • udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania wpływające do Punktu ze strony Klientów;
 • wsparcie Klientów w odnalezieniu informacji nt. oferty programowej NCBR oraz konkretnej dokumentacji konkursowej;
 • przekazywanie Klientom informacji na temat funkcjonowania ekosystemu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce;
 • przekazywanie Klientom informacji na temat innych agencji rządowych, w których można uzyskać różnego rodzaju wsparcie w rozwoju firmy, w szczególności w oparciu o działalność badawczo-rozwojową.
KLAUZULA INFORMACYJNA SERWISU KONSULTACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
 • Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez mail: inspektorochronydanychosobowych-at-ncbr.gov.pl
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu realizacji wymiany informacji oraz obsługi korespondencji serwisu konsultacyjnego.
 
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • zgoda - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie ich zgody, lecz ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie przez Konsultantów informacji/odpowiedzi na zapytanie sformułowane w serwisie konsultacyjnym.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji odpowiedzi na pytania przekazane przez Pana/Panią poprzez formularz zgłoszeniowy, a zatem od dnia przesłania pytania/zgłoszenia do dnia usunięcia przez Administratora, niezwłocznie po zakończeniu procesu udzielania odpowiedzi (przekazania jej zgłaszającemu) lub wcześniej - na Pani/Pana żądanie;
 • Administrator dokona anonimizacji danych osobowych w celu zachowania pytań i udzielonych odpowiedzi do wykorzystania ich w przyszłości w przypadku pytań się powtarzających oraz w celu wykorzystania ich w materiałach edukacyjnych.
 • Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator;
 • Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator (NCBR) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;