I

(11 pojęć )

Znaleziono dla hasła:

 • Innowacja (innovation)

  To wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Ta definicja obejmuje szeroki zakres możliwych innowacji. Innowacje można w węższym ujęciu skategoryzować jako wdrożenie jednego lub kilku typów innowacji, na przykład innowacji w obrębie produktu i procesu. Przyjęto, że minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów.Por. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji str. 48.
 • Innowacja marketingowa (marketing innovation)

  Wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie lub konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.Por. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji str. 52.
 • Innowacja organizacyjna (organisational innovation)

  Wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Por. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji str. 53.
 • Innowacja procesowa (process innovation)

  Innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.Por. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji str. 51.
 • Innowacja produktowa (product innovation)

  Wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.Por. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji str. 50.
 • Innowacje społeczne

  Pozwalające na kreatywne reagowanie na wyzwania społeczne, między innymi związane z sytuacją na rynku pracy (np. wzrostem liczby dobrze wykształconych osób, które nie mogą się odnaleźć na rynku pracy mimo dobrego przygotowania), a także globalizacją wielu działalności gospodarczych.Innowacje społeczne oznaczają takie rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne jak i powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Te rozwiązania mogą wiązać się z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych. Przez innowacje społeczne rozumie się zarówno społecznie uzasadnione innowacje techniczne i technologiczne, jak i innowacje stricte społeczne. Do kategorii innowacji stricte społecznych możemy zaliczyć takie rozwiązania, które dotyczą m.in. problemów ludzi w starszym wieku, niepełnosprawnych i bezrobotnych, a więc grup wymagających wsparcia ze strony państwa i społeczeństwa.
 • Instrumenty finansowe

  Instrumenty finansowe to alternatywna do wsparcia dotacyjnego forma finansowania inwestycji rozwojowych. Zwane też są odnawialnymi lub zwrotnymi. Wsparcie w postaci instrumentów finansowych ma charakter zwrotny, są to: pożyczki lub kredyty, poręczenia, produkty kapitałowe/wejścia kapitałowe (seed capital czy venture capital).
 • Instytucja pośrednicząca (IP)

  Podmiot, któremu została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, realizacja zadań w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z funduszy europejskich.
 • Instytucja zarządzająca (IZ)

  Instytucja, o której mowa w art. 125 rozporządzenia ogólnego – minister właściwy ds.rozwoju regionalnegoPor. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 • Intensywność pomocy publicznej

  Poziom dofinansowania projektu ze środków publicznych; stosunek wysokości dotacji (brutto) do wartości kosztów kwalifikowanych; dla podmiotów i przedsięwzięć nieobjętych regułami pomocy państwa intensywność pomocy publicznej jest równa intensywności wsparcia.
 • Intensywność wsparcia

  Procentowo określona część budżetu projektu (w zakresie wydatków kwalifikowanych), jaka może być objęta dotacją bądź grantem.