J

(1 pojęcie )

Znaleziono dla hasła:

  • Jednostka naukowa

    Jednostka prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:• podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,• jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk• instytut badawczy• międzynarodowy instytut naukowy• Polska Akademia Umiejętności• Inne jednostki organizacyjne niewymienione wyżej inne jednostki organizacyjne niewymienione wcześniej posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1); Ustawa o finansowaniu nauki.Por. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z późn. zm., Dz.U.2010 Nr 96 poz. 615, art.1 pkt 9.