L

(9 pojęć )

Znaleziono dla hasła:

 • Licencja

  Licencja stanowi umowę, na podstawie której licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z wyników prac B+R w sposób wskazany, a licencjodawca zachowuje prawo do tych wyników. Postanowienia umów licencyjnych umożliwiają kształtowanie relacji pomiędzy licencjodawcą a licencjobiorcą zarówno w chwili zawierania umowy licencyjnej, jak i po jej zawarciu w ramach renegocjacji umowy. W przypadku zbycia praw do wyników prac B+R taka możliwość jest bardzo ograniczona.Por. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR, str. 34.
 • Licencja dorozumiana

  Stanowi umowę, np. o wykonanie prac badawczych lub inną podobną umowę, która – jeżeli nie stanowi inaczej – pozwala domniemywać, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac B+R (art. 81 p.w.p.) Licencja określa więc sytuację, w której podmiot wykonujący na zamówienie prace badawcze przekazuje ich wyniki zawierające wynalazek.Por. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR, str. 37.
 • Licencja niewyłączna

  Licencjodawca może udzielić licencji także innym osobom.Por. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR, str. 36.
 • Licencja ograniczona

  Licencjobiorca uzyskuje tylko część praw, które przysługują licencjodawcy. Strony mogą ograniczyć zarówno zakres terytorialny, jak i zakres czasowy korzystania z prawa. W przypadku licencji prawno-autorskiej mogą wskazać wybrane pola eksploatacji, na których licencjonowane utwory mogą być wykorzystywane. W przypadku licencji na prawa własności przemysłowej mogą ograniczyć sposób zawodowego lub zarobkowego korzystania z praw.Por. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR, str. 36.
 • Licencja otwarta

  Polega na skierowaniu przez uprawnionego z patentu do ogółu, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, oświadczenia o gotowościudzielenia każdemu na określonych warunkach zezwolenia na korzystanie z wynalazku. W razie złożenia oświadczenia o gotowości udzielenialicencji otwartej opłaty okresowe za ochronę wynalazku zmniejszają się o połowę (art. 80 p.w.p.).Por. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR, str. 37.
 • Licencja pełna

  Uprawnienia licencjobiorcy odpowiadają co do zakresu prawom licencjodawcy.Por. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR, str. 36.
 • Licencja przymusowa

  Występuje wówczas, gdy UPRP, w określonych prawem przypadkach, udziela zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby. Okoliczności te wskazane zostały w art. 82 p.w.p.Por. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR, str. 37.
 • Licencja wyłączna

  Licencjobiorca będzie jedynym uprawnionym do korzystania z wyników badań (przynajmniej w określony sposób). W zależności od postanowień umowy może nawet wyłączać prawo licencjodawcy do korzystania z jej przedmiotu.Por. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR, str. 36.
 • Lider projektu

  Podmiot, który przewodzi grupie podmiotów realizujących wspólnie projekt w ramach Partnerstwa. Podmiot ten jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem i rozliczenie projektu.