M

(1 pojęcie )

Znaleziono dla hasła:

  • MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa

    Do kategorii MŚP wchodzą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Por. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (86).vide http://kwalifikator.een.org.pl/