O

(5 pojęć )

Znaleziono dla hasła:

 • Odbiorca ostateczny

  Podmiot lub osoba prywatna korzystające z projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, realizowanych przez inną jednostkę - beneficjenta końcowego. Mogą to być uczestnicy szkoleń, biorcy wsparcia dla bezrobotnych, grantów na założenie firmy, itp.
 • Oddziaływanie

  Konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po ukończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.
 • Organizacja badawcza

  Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników.Por. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym.
 • Oś priorytetowa

  Jednostka organizacyjna programu operacyjnego, na ogół dzieli się na działania, które z kolei mogą się dzielić na poddziałania.Dla przykładu: sformułowanie „projekt realizowany w ramach działania 5.7.3 PO X” oznacza projekt realizowany w ramach trzeciego poddziałania i siódmego działania piątej osi priorytetowej programu operacyjnego X”.
 • Oslo Manual

  Podręcznik Oslo Manual to międzynarodowy podręcznik metodologiczny z dziedziny badań statystycznych innowacji, trzeci, w porządku chronologicznym, w serii podręczników metodologicznych OECD i Eurostatu zwanej Frascati Family Manuals („The Measurement of Scientific and Technological Activities”) - seria podręczników metodologicznych stanowiących tzw. międzynarodowy standard metodologiczny w dziedzinie badań statystycznych z zakresu nauki i techniki.Pełna nazwa podręcznika brzmi „Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual”.Por. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji.[http://www.sourceoecd.org/statisticssourcesmethods/9264013083 dostęp z dnia 22.02.2017]