P

(9 pojęć )

Znaleziono dla hasła:

 • Poddziałanie

  Najbardziej szczegółowa jednostka organizacyjna programu operacyjnego; na poddziałania dzielą się działania, na które z kolei dzielą się osie priorytetowe.
 • Pomoc de minimis

  Dofinansowanie udzielane w wysokości do 200 tys. euro (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten wynosi 100 tys. euro) dla jednego przedsiębiorcy w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Jest to pomoc, która ze względu na niewielką wartość nie zakłóca konkurencji.
 • Pomoc publiczna

  Jest to wszelka pomoc przyznawana przedsiębiorcom ze środków publicznych. Ze względu na politykę ochrony konkurencyjności na wspólnym rynku europejskim pomoc publiczna może zostać przekazywana na ściśle określonych zasadach. Innymi słowy, pomoc publiczna to pomoc, dla której spełnione są jednocześnie wszystkie cztery przesłanki jej występowania, tj. gdy wsparcie: jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny (dyskryminuje część potencjalnych zainteresowanych), zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.
 • Poziom gotowości technologicznej TRL

  Poziom TRL (ang. Technology Readiness Level) służy do określenia gotowości technologicznej danego rozwiązania. Gotowość technologiczna to nic innego jak etap rozwoju projektu z szeroko rozumianej branży technologicznej. Poziom TRL mówi jak blisko (lub daleko) od wdrożenia jest dana innowacja. Poziom jest ustalany w trakcie oceny gotowości technologicznej (Technological Readiness Assessment), która analizuje koncepcje programowe, wymagania i zademonstrowane możliwości technologiczne. Pośrednio określa jakie działania walidacyjne zostały już wykonane a jakie są jeszcze do zrobienia. Dzięki TRL można porównać poziom rozwoju technologii i stopień zaawansowania prac z zupełnie różnych dziedzin. Stosując TRL jednostki finansujące projekty (dysponujące różnymi budżetami na projekty będące w poszczególnych fazach rozwoju) mają możliwość oceny czy innowacja może zostać sfinansowana z danego programu. TRL są oparte na skali od 1 do 9, przy czym 9 to najwyższy stopień dojrzałości technologicznej.
 • Program operacyjny

  To jeden z najważniejszych dokumentów z punktu widzenia absorpcji środków unijnych, mający na celu realizację polityki spójności. Zawiera całość spójnych priorytetów strategicznych, do osiągnięcia których będzie się dążyć za pomocą funduszu strukturalnego lub łącznie Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku celu konwergencja. Programy operacyjne mogą przyjmować formę krajowych programów operacyjnych lub regionalnych programów operacyjnych. Propozycję kształtu oraz zakresu programu operacyjnego określa kraj członkowski i przekłada go Komisji Europejskiej do akceptacji. Projekty krajowych programów operacyjnych opracowuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego we współpracy z innymi ministrami. Regionalne programy operacyjne przygotowuje zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego. Główne elementy programu operacyjnego: 1. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej sektora bądź województwa, którego dotyczy, zawierająca ocenę wyników programu sporządzoną przed rozpoczęciem jego realizacji 2. Cel główny i cele szczegółowe 3. Priorytety 4. Kierunki wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację programów 5. Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych 6. Plan finansowy zawierający źródła finansowania realizacji programu, kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety, informację o wysokości współfinansowania na poziomie programów i priorytetów, 7. System realizacji.
 • Proof-of-concept

  Idea proof-of-concept polega na wykazaniu słuszności/poprawności pomysłu. W tym celu autor rozwiązania musi udowodnić możliwość realizacji koncepcji oraz możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów. Proof of concept jest jedną z początkowych, lecz zasadniczych faz prowadzących do opracowania prototypu nowego rozwiązania i dotyczy zarówno nowych pomysłów w sferze materialnej (wynalazki), jak i niematerialnej (metodyka, oprogramowanie). Jest to faza przedkomercjalizacyjna, która kończy się zwykle opracowaniem wersji demonstracyjnej, która nie jest kompletnym, finalnym rozwiązaniem, lecz pozwala udowodnić słuszność przyjętych założeń lub możliwość eksploatacji.Koszty przeprowadzenia fazy proof of concept spoczywają na właścicielu pomysłu (zbyt wczesna faza rozwoju projektu żeby pozyskać zewnętrzne źródła finansowania). Koszt przygotowania wersji demonstracyjnej wynalazku często przekracza możliwości indywidualnych twórców, co prowadzi do zaniechania prac wdrożeniowych lub rozwój projektu jest zbyt wolny żeby utrzymać cechy nowości rozwiązania. Dostrzegając w tym zjawisku jedną z istotnych barier wzrostu innowacyjności gospodarki, niektóre rządy tworzą fundusze publiczne przeznaczone na finansowanie grantów dla najlepszych pomysłów wybranych w drodze konkursu. Fundusze są administrowane przez agencje rządowe lub regionalne. Granty proof of concept stanowią jednorazową bezzwrotną pomoc dla wynalazców. Środki z grantu, na ogół nieprzekraczające kwoty równoważnej kilkudziesięciu tysiącom złotych, mogą być przeznaczone na dokończenie konstrukcji modelu, analizę efektów działania, certyfikację, ochronę patentową, przygotowanie biznes planu itp.Business Proof of Concept Test służy sprawdzeniu, czy przedsiębiorca prezentujący swój pomysł na biznes przemyślał go starannie pod kątem zagadnień: własności przemysłowej, konkurencji, potrzeb finansowych, rozmiaru rynku, niezbędnej kadry itp. Wynik tego krótkiego testu w formie zestawu pytań kierowanych do przedsiębiorcy ułatwia inwestorom podjęcie decyzji o zainteresowaniu projektem.
 • Prototyp

  Ścisłe odwzorowanie zaprojektowanego wyrobu zgodnie z dokumentacją. Służy jako wzorzec doświadczalny, odtwarzający pełny zakres funkcjonalny wyrobu w celu weryfikacji poprawności opracowań teoretycznych dla danej konstrukcji. Jest charakterystyczny dla produkcji seryjnej i masowej. Badania prototypu i jego elementów składowych przeprowadza się w warunkach maksymalnie zbliżonych do warunków produkcyjnych i eksploatacyjnych. Prototypy wirtualne tworzone dzięki programom komputerowym umożliwiają wprowadzenie zmian i poprawek bez konieczności budowy kolejnego prototypu.
 • Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji

  Przedsiębiorstwo podlegające warunkom przedstawionym w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17.06.2014, art.2 pkt 18 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art.2 pkt 18.
 • Publiczne środki krajowe

  Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki innych jednostek sektora finansów publicznych, a także inne środki jednostek oraz form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych.