U

(1 pojęcie )

Znaleziono dla hasła:

  • Ustawa wdrożeniowa

    Ustawa z 11.07.2014 w zasadach realizacji programów z zakresu polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U.2014.1146.