W

(10 pojęć )

Znaleziono dla hasła:

 • Wartości niematerialne i prawne

  Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki.Do praw majątkowych zalicza się w szczególności: • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych • know-how, czyli prawo do wykorzystania wiedzy w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej • nabyta wartość firmy • koszty zakończonych prac rozwojowychKomercjalizacja B+R dla praktyków 2016, NCBR str. 311.
 • Wdrożenie

  Zastosowanie wyników projektu w praktyce gospodarczej polega na osiągnięciu przez beneficjenta (lub inny podmiot, który w procesie komercjalizacji uzyskał pełne lub limitowane prawa do wyników projektu) co najmniej jednego z poniższych efektów: • osiągnięcie korzyści w postaci przychodów ze sprzedaży wytworzonych w trakcie realizacji projektu produktu/produktów, usługi/usług, idei • zmniejszenie, w efekcie wykorzystania na potrzeby własne rozwiązań wytworzonych w wyniku realizacji projektu, kosztów prowadzonej działalności • zastosowanie wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu do modyfikacji procesów organizacyjnych, technologicznych lub biznesowych stosowanych w prowadzonej działalności • niekomercyjne zastosowanie wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu do poprawy jakości życia jednostki lub zbiorowości społecznejWdrożenie wyników projektu w praktyce gospodarczej polega na osiągnięciu przez beneficjenta (lub inny podmiot, który w procesie komercjalizacji uzyskał pełne lub limitowane prawa do wyników projektu) co najmniej jednego z poniższych efektów: • osiągnięcie korzyści w postaci przychodów ze sprzedaży wytworzonych w trakcie realizacji projektu produktu/produktów, usługi/usług, idei • zmniejszenie, w efekcie wykorzystania na potrzeby własne rozwiązań wytworzonych w wyniku realizacji projektu, kosztów prowadzonej działalności gospodarczej • osiągnięcie korzyści w postaci przychodów ze sprzedaży pełnych lub limitowanych praw do wyników projektu (w przypadku, gdy zadeklarowany przez beneficjenta model biznesowy obejmował obrót wynikami prac B+R).
 • Wkład własny

  Określona w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji część nakładów ponoszonych przez beneficjenta na jego realizację z jego środków własnych/prywatnych, niepodlegająca zwrotowi.
 • Wniosek o dofinansowanie

  Dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu.
 • Wniosek o płatność

  Wniosek, na podstawie którego dokonywana jest płatność zaliczkowa, cząstkowa lub końcowa. Występują na wszystkich poziomach wykorzystania Funduszy Europejskich - składane są zarówno przez beneficjentów (na poziomie projektu), jak i instytucje wdrażające (na poziomie działań) oraz instytucję zarządzającą (na poziomie programu). Płatności te umożliwiają zwrot kosztów faktycznie opłacanych przez Fundusze Europejskie.
 • Wnioskodawca

  Podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020).
 • Wskaźniki (ang. indicators)

  Wskaźniki definiowane są jako mierniki celów, jakie mają być osiągnięte w projekcie przy zaangażowaniu zasobów, efektów oraz innych zmiennych (ekonomicznych, społecznych, środowiskowych).
 • Wskaźniki oddziaływania

  Stanowią długofalową konsekwencję zrealizowanego projektu wykraczająca poza natychmiastowe efekty.Wskaźniki oddziaływania stanowią zmianę stanu obecnego spowodowaną realizacją Projektu. Założeniem tych wskaźników było wykazanie poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej.
 • Wskaźniki produktu

  Przez produkt należy rozumieć osiągnięcie bezpośredniego efektu realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzonego konkretnymi wielkościami. Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem wdrażania projektu, mogą być podawane wyłącznie za okres, w których projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu. • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, • Liczba realizowanych prac B+R, • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.
 • Wskaźniki rezultatu

  Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły bezpośrednio po zakończeniu projektu, czyli co do zasady w roku zakończenia projektu bądź w roku następnym.Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.Przykłady wskaźników rezultatu: • Wzrost nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie • Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu • Liczba utworzonych działów B+R w wyniku realizacji projektu • Liczba konferencji naukowych i technicznych, w których Wnioskodawca będzie brał udział w ramach szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych uzyskanych w projekcie